Ειδήσεις – Άρθρα

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019

Στις 5 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της λέσχης μας.

Η Γενική Συνέλευση, βρισκόμενη σε απαρτία, ασχολήθηκε με τα εξής θέματα, όπως ορίζει  το καταστατικό:

 • Ενέκρινε ομόφωνα δια ψήφου τον απολογισμό δράσεων του έτους 2018.
 • Ενέκρινε ομόφωνα δια ψήφου τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2018.
 • Ενέκρινε ομόφωνα δια ψήφου την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018.
 • Ενέκρινε ομόφωνα δια ψήφου τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες για το έτος 2019.
 • Συζήτησε την πρόταση τροποποίησης του καταστατικού που παρουσιάστηκε, όπως διαμορφώθηκε μετά την σχετική αίτηση για κατάθεση προτάσεων, που είχε αποσταλεί στα μέλη ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη Γ.Σ.
  Ενέκρινε ομόφωνα δια ψήφου κάθε μία προτεινόμενη αλλαγή.
  Το τροποποιημένο καταστατικό θα ισχύσει όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.
 • Ήρε ομόφωνα δια ψήφου την εμπιστοσύνη για μέλος του Δ.Σ. στον κ. Παναγιώτη Αγγελή. Θα αντικατασταθεί στο Δ.Σ. όπως προβλέπει το καταστατικό.
 • Αποφάσισε ομόφωνα δια ψήφου, την διαγραφή από τις διαδικτυακές ομάδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) των μελών που δεν συμμετέχουν στις δραστηριότητες της λέσχης και δεν έχουν καταβάλει την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή τους.